Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Definities

 "KLANT": DE GEBRUIKER die een aankoop doet op de site.

"Minca Beauty": De vennootschap Minca Beauty, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue de la sécurité 2, boîte 5, 1081 Brussel, België.

"SITE ": definieert de website mincabeauty.com met als doel de ONLINE VERKOOP van schoonheidsproducten aan particulieren.

"GEBRUIKER": Elkeinternetgebruiker die verbonden is met de WEBSITE.

 

 1. Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Minca Beauty en de KLANT en zijn van toepassing op elke bestelling via de WEBSITE.

 

 1. Tegenstelbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden

De verkoop van producten aangeboden door Minca Beauty is onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden. Elke bestelling op de WEBSITE houdt in dat de KLANT zich volledig en zonder voorbehoud houdt aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Het contract dat de KLANT bij de aankoop van producten op de INTERNET SITE sluit, is een elektronisch contract dat met name onderworpen is aan de regels van hoofdstuk VII van het Burgerlijk Wetboek, getiteld "Contracten in elektronische vorm". ». Na controle van de details van de bestelling en de totale prijs en na correctie van eventuele fouten in de formulering, wordt de KLANT onweerlegbaar geacht de algemene verkoopsvoorwaarden van Minca Beauty te hebben gelezen en deze te hebben aanvaard na het aanklikken van de specifieke zone. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op elk ander document dat niet uitdrukkelijk door Minca Beauty wordt aanvaard. Het feit dat Minca Beauty geen gebruik maakt van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden betekent niet dat zij afziet van haar recht om er op een later tijdstip gebruik van te maken. Minca Beauty behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zullen de wijzigingen van toepassing zijn op verkopen die na het online zetten van de gewijzigde algemene verkoopsvoorwaarden op de WEBSITE zijn afgesloten.

 

 1. Producten die online te koop worden aangeboden

De producten die online te koop worden aangeboden zijn de producten die op de Site worden gepresenteerd. De producten worden geïllustreerd met één of meer fotografische opnamen en/of illustratie(s) en/of video('s) om de koper in staat te stellen het product zo getrouw mogelijk te visualiseren voordat hij eventueel zijn aankoop afrondt en de essentiële kenmerken ervan worden beschreven in overeenstemming met de consumentencode. Vanwege de technische risico's die verbonden zijn aan het gebruik en de kwaliteit van het scherm dat de KLANT gebruikt om de te koop aangeboden producten op de WEBSITE te bekijken, wordt de koper er echter van op de hoogte gebracht dat de grafische voorstellingen die de te koop aangeboden producten vertegenwoordigen, slechts ter illustratie aanwezig zijn. Minca Beauty doet haar uiterste best om de producten die te koop worden aangeboden met de bijbehorende omschrijving zo getrouw mogelijk te laten overeenstemmen. De KLANT moet dus de productbeschrijving lezen en, in geval van twijfel, contact opnemen met Minca Beauty om de nodige details te bekomen alvorens over te gaan tot de aankoop.

 

 1. Onbeschikbaarheid van het product

De productaanbiedingen en prijzen op de Site zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid van een product zal Minca Beauty de KLANT zo snel mogelijk op de hoogte brengen, op welke manier dan ook. De KLANT kan zijn bestelling bevestigen door een langere leveringstermijn te aanvaarden dan initieel aangegeven of een terugbetaling van het product vragen op basis van de prijs die eventueel gefactureerd werd.

  

 1. Tarieven

De prijzen van de producten op de WEBSITE zijn uitgedrukt in euro's (€) en moeten worden opgevat als inclusief alle belastingen (inclusief BTW). Deze prijzen zijn exclusief de verzendings- en pakketvoorbereidingskosten, die vóór de definitieve validatie van elke bestelling zullen worden aangegeven. De prijzen van de producten kunnen op elk moment door Minca Beauty worden aangepast. De KLANT wordt daarom verzocht de prijzen zorgvuldig te raadplegen alvorens tot aankoop over te gaan.

 

 1. Bestel

De KLANT heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren alvorens deze definitief te valideren. De bestelling wordt definitief geregistreerd na validatie van de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de betalingsverrichting en de aanvaarding ervan door de bankinstelling. De KLANT ontvangt dan een bevestigingsmail waarin de essentiële elementen van de geplaatste bestelling worden vermeld (referentie van de bestelling, lijst van de bestelde producten, prijsherinnering, ...). De geldigheid van de transactie is afhankelijk van de afwezigheid van een eerder onopgelost geschil dat kan zijn ontstaan tussen de KLANT en Minca Beauty, die zich het recht voorbehoudt om de transactie in een dergelijk geval te annuleren.

 

 1. Betaling en factuur

De KLANT kan zijn aankopen betalen via Paypal, kredietkaart, bankoverschrijving of per cheque. Om de veiligheid van online bankieren te garanderen, heeft Minca Beauty gekozen voor de STRIPE oplossing. Zo circuleren creditcardnummers nooit onversleuteld op het web. Elke bestelling die per cheque wordt betaald, wordt pas gevalideerd na ontvangst van de ondertekende bestelbon, vergezeld van de betaling. Cheques moeten worden uitgeschreven aan Minca Beauty en worden verstuurd naar : Minca Beauty - Rue de la sécurité 2, box 5, 1081 Brussel, België. In geval van betaling per cheque zal de overdracht van eigendom met betrekking tot de aankoop van de bestelde producten alleen plaatsvinden als er voldoende middelen beschikbaar zijn om de betaling per cheque te honoreren. In geval van betaling per bankoverschrijving zal elke afwezigheid van betaling binnen 5 dagen na de bestelling leiden tot de annulering van de bestelling. De aankoopfacturen worden elektronisch naar de KLANT gestuurd.

 

 1. Levering

De producten worden verzonden naar het leveringsadres dat de KLANT tijdens het bestelproces heeft opgegeven. De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht en het volume van het pakket en de leveringsafstand. De levering van de bestelling wordt verzekerd door BPOSTE. Voor elke bestelling die op een niet-werkdag of op een feestdag wordt geplaatst, beginnen de aangekondigde leveringstermijnen pas op de eerste werkdag na de datum van de bestelling. Bij verzending van zijn bestelling wordt de KLANT via een e-mail op de hoogte gebracht. Elke vertraging van de levering moet worden aangegeven aan Minca Beauty om de vervoerder in staat te stellen de afgegeven claim te controleren. De levering gebeurt door BPOST: de bestelling wordt van maandag tot zaterdag op het moment van de passage van de postbode rechtstreeks op het aangegeven adres geleverd. In geval van afwezigheid of onmogelijkheid om uw pakket af te leveren, laat de postbode een afleveringsbericht achter met vermelding van de datum en het adres van het postkantoor waar u uw pakket kunt afhalen op vertoon van een identiteitsbewijs. Vanaf de datum vermeld op het bericht van doorgang heeft u 15 dagen de tijd om uw pakket af te halen. Na deze periode wordt het automatisch teruggestuurd naar de afzender. U kunt het pakket volgen door in te loggen op de website van BPOST om te weten te komen waar het zich bevindt dankzij het trackingnummer dat u krijgt.

 

 1. Herroepingsrecht

Vanaf de online aankoop geniet de consument van een herroepingstermijn van 14 dagen om de aankoop te herroepen. In overeenstemming met de Consumentenwet heeft de KLANT ook een wettelijke termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van het pakket om het te retourneren. Indien deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Voor elke terugzending is de KLANT verplicht het retourformulier in te vullen in de documenten die het product vergezellen en dit vervolgens aan het (de) geretourneerde artikel(en) te bevestigen. Hij kan dit formulier ook vinden in de "retour" sectie op de WEBSITE of inloggen op zijn account en naar de "mijn bestellingen" sectie gaan.

Het adres voor de terugzending van de producten is het adres dat op het herroepingsformulier is vermeld, namelijk :

Minca Beauty
Rue de la sécurité 2, boîte 5
1081 Brussel
België

Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking, ongebruikt en in perfecte staat. Elke waarneming van een degradatie zoals die van de geretourneerde producten zal de KLANT verhinderen om te kunnen genieten van een terugbetaling en de betrokken producten zullen niet worden teruggenomen door Minca Beauty. Het pakket wordt dan op kosten van de KLANT aan de KLANT geretourneerd.

Elke door Minca Beauty aanvaarde retourzending start een proces van terugbetaling binnen een termijn van maximaal veertien dagen vanaf de dag dat Minca Beauty het artikel ontvangt, onder voorbehoud van de goede staat van teruggave van de producten.

 

 1. Eigendomsovergang / risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de producten aan de KLANT gebeurt pas na volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de leveringsdatum van deze producten. De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de producten zal echter ten gunste van de FOKKER plaatsvinden zodra deze daadwerkelijk worden ontvangen. In geval van schade of verlies is de KLANT dus verantwoordelijk voor het maken van de nodige reserveringen rechtstreeks aan de vervoerder van het pakket, die verplicht is deze in te schrijven en vervolgens het vereiste verhaal uit te oefenen bij de in gebreke blijvende vervoerder.

 

 1. Garantie

Minca Beauty zal elk item met een verborgen gebrek vervangen of vergoeden. Om aan de bestelling te voldoen, moet het goed overeenkomen met de beschrijving die op de WEBSITE wordt gegeven en moet het de kwaliteiten hebben die een koper mag verwachten of presenteren met het oog op de publieke uitspraken van Minca Beauty. De retourkosten worden, na bewijs, na terugzending van het product vergoed als het gebrek aan conformiteit is aangetoond. De KLANT wordt daarom verzocht de bewijzen van zijn terugkeer te bewaren. Bij gebreke daarvan zal de KLANT, indien hij zijn bewijs niet bijvoegt, worden vergoed tegen het basisposttarief voor de levering van een pakket.

 

 1. Verantwoordelijkheid

Voor toegang tot de WEBSITE is een internetverbinding nodig. De GEBRUIKER erkent dat het internetnetwerk onderhevig is aan mogelijke onderbrekingen en/of vertragingen in de werking ervan en dat Minca Beauty hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Minca Beauty kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen in verband met de verbinding van de GEBRUIKER met het internet, computervirussen die via dit netwerk of op een andere manier worden overgedragen, of voor kwaadwillige handelingen die via dit netwerk of op een andere manier worden uitgevoerd. Minca Beauty is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de apparatuur en/of gegevens van de GEBRUIKER via het internet of op andere wijze. Minca Beauty garandeert niet de continuïteit van het gebruik van de WEBSITE, die door de GEBRUIKER kan worden gebruikt via een verbinding op afstand via het internetnetwerk.

 

 1. Overmacht

Elke niet-nakoming van één van de verplichtingen van deze overeenkomst, veroorzaakt door een geval van overmacht, ontslaat Minca Beauty van haar verantwoordelijkheid (onder overmacht wordt verstaan een onvoorzienbare, onweerstaanbare en externe gebeurtenis voor de schuldenaar van de verplichting). Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zal Minca Beauty de KLANT zo snel mogelijk op de hoogte brengen als zij niet in staat is om haar service te verlenen. De opschorting van de verplichtingen of de vertraging kan in geen geval een oorzaak zijn van aansprakelijkheid voor het niet nakomen van de betreffende verplichting, noch aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding of boetes voor vertraging.

 

 1. Intellectueel Eigendom

De volledige inhoud van de WEBSITE met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische voorstellingen, beelden, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van Minca Beauty, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs: elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Minca Beauty. Deze weergave of reproductie, door welk procédé dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de wet. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien wordt eraan herinnerd dat de overtreders zich blootstellen aan het risico dat de eigenaren van de gekopieerde inhoud op deze gronden een rechtszaak tegen hen aanspannen. Minca Beauty is ook de eigenaar van de "rechten van de producenten van de databank", zoals bepaald door de Code de la propriété intellectuelle de la propriété intellectuelle (wetboek van intellectuele eigendom) met betrekking tot het auteursrecht en de databanken.

 

 1. Persoonlijke gegevens en registratie

Het raadplegen van de Site vereist geen registratie of identificatie met Minca Beauty. Het (optioneel) aanmaken van een persoonlijk account resulteert in het vastleggen en verwerken van persoonlijke gegevens, waaronder IP-adressen, die aan Minca Beauty worden gecommuniceerd. Deze opname en computerverwerking is bedoeld om het in ontvangst nemen en verwerken van de bestelling mogelijk te maken en de levering van de KLANT te verzekeren. De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van Minca Beauty, maar kunnen ook worden meegedeeld aan haar partners wanneer de KLANT uitdrukkelijk heeft ingestemd met de bekendmaking ervan door het overeenkomstige vakje aan te kruisen bij de bestelling. Deze gegevens worden in geen geval aan derden doorgegeven. De KLANT heeft het recht om informatie over hem/haar in te zien, te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen, wat hij/zij kan uitoefenen door contact op te nemen met Minca Beauty:

 • Per post: Minca Beauty - Rue de la sécurité 2, bus 5, 1081 Brussel, België
 • Per e-mail naar: contact@mincabeauty.com

Met betrekking tot de behoeften van de gegevensverwerking om de registratie, de verwerking en de routing van de bestellingen evenals de dienst na verkoop te verzekeren, wordt de klant geïnformeerd dat in geval van verzet tegen de gegevensverwerking, geen enkele bestelling geldig kan worden geregistreerd en verwerkt door Minca Beauty.

 

 1. Procesvoering

Als aanloop naar dit artikel staat in het inleidende artikel van het consumentenwetboek: (...) de term : - consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit vallen; - niet-beroepsmatige: elke rechtspersoon die niet handelt voor beroepsdoeleinden; - beroepsbeoefenaar: elke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, die handelt voor doeleinden die onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit vallen, ook wanneer hij handelt in naam of voor rekening van een andere beroepsbeoefenaar. ». De algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van elke andere wetgeving. In geval van een geschil wordt de consument geïnformeerd dat hij een beroep kan doen op een consumentenombudsman.

 • Levering

  veilig en snel

  in heel Europa

 • Beste Prijzen 

  Promotie codes

  Exclusieve aanbiedingen

 • Expeditie

  Binnen 24 uur

  14 dagen bedenktijd

 • Veilige betaling

  Kredietkaart

  Paypal - Bancontact